JULKAISULUETTELO 2010

Rehnbäck*, K.; Keskinen, S. & Keskinen, E. 2010: Työntekijöiden esimies- alaissuhteessa
toimimiseen liittyvät epäonnistumisattribuutiot työhyvinvoinniltaan erilaisissa  yksiköissä.
Psykologia 2, 134-149. 

Tenhunen,  A.;  Alkula*, S. & Keskinen, S. 2010:  Opettajallako lukivaikeus? NMI –
Bulletin, no 2, 30 – 40.

Soukainen*, U. & Keskinen, S. 2010: Johtajan oman työn hallinnan keinot varhaiskasvatuksen
hajautetussa organisaatiossa. Teoksessa Korhonen, R.; Rönkkö, M-L. & Aerila, J. (toim.) Pienet
oppimassa. Kasvatuksellisia näkökulmia varhaiskasvatukseen ja esioppimiseen. Turun yliopiston
opettajankoulutuslaitos, Rauman yksikkö. Uniprint Turku, 247-256. 

Kariluoma*, N.; Heinonen*, H.; Rehnbäck,* K. & Keskinen, S. 2010: Päiväkodin esimiesten
alaistaidot. Teoksessa Korhonen, R.; Rönkkö, M-L. & Aerila, J. (toim.) Pienet oppimassa.
Kasvatuksellisia näkökulmia varhaiskasvatukseen ja esioppimiseen. Turun yliopiston
opettajankoulutuslaitos, Rauman yksikkö. Uniprint Turku, 257-268.

Keskinen, S. & Soukainen*, U. 2010: Päivähoidon työntekijöiden käsityksiä hajautettuun
organisaatioon siirtymisestä. Teoksessa Korhonen, R.; Rönkkö, M-L. & Aerila, J. (toim.) Pienet
oppimassa. Kasvatuksellisia näkökulmia varhaiskasvatukseen ja esioppimiseen. Turun yliopiston
opettajankoulutuslaitos, Rauman yksikkö. Uniprint Turku, 269-282.

Alho-Kivi, H.; Nyström*, M. & Keskinen, S. 2010: Tuhmia vai kilttejä? Perhepäivähoitajien
näkökulmia lapsuuteen ja lapsiin. Teoksessa Korhonen, R.; Rönkkö, M-L. & Aerila, J. (toim.)
Pienet oppimassa. Kasvatuksellisia näkökulmia varhaiskasvatukseen ja esioppimiseen. Turun
yliopiston opettajankoulutuslaitos, Rauman yksikkö. Uniprint Turku, 295-306.

Keskinen, S. 2010: Aikuisten opettamisen iloja. Kirja-arviointi Lassi Pruukin teoksesta Ilo
opettaa. Tietoa, taitoa ja työkaluja. Psykologia 5-6/2010, 508-509.

Siltala*, R.; Alajääski*, J.; Keskinen, S. & Tenhunen, A. 2010: Opetusalan  asiantuntijoiden
käsityksiä opettajan pedagogisesta innovatiivisuudesta. Teoksessa Asunmaa, T. & Räihä, P. (toim.)
Samalta viivalta 4. Valtakunnallisen kasvatusalan  valintayhteistyöverkoston (VAKAVA)
kirjallisen kokeen aineisto 2010. PS-Kustannus, Juva. s.89-110. 

Keskinen, S. 2010: Tunteet ja toiveet esimiesidentiteetin kuvaajina akateemisessa
työympäristössä ja akateemisen valmennusohjelman arviointina. Teoksessa Keskinen,  S. &
Paalumäki, A. (toim.) Eväitä esimiestyöhön akateemisessa työympäristössä. Turun  yliopiston
julkaisusarja 1/2010. s. 3-21.

Keskinen, S. 2010: Yliopiston hallintohenkilöstön alaistaidot ja johtamisen haasteet. Teoksessa
Turja, L. & Fonsén,  E. (toim.) Suuntana laadukas varhaiskasvatus. Juvenes Print. Tampere,
Professori Eeva Hujalan matkassa. 140-152.  

Keskinen, S. & Paalumäki, A. 2010. (toim.) Eväitä esimiestyöhön akateemisessa    
työympäristössä. Turun yliopiston julkaisusarja 1/2010. 92 s.

 

JULKAISULUETTELO 2009

Keskinen Soili ja Paalumäki Anni 2009. Yliopiston mentorointiohjelma oppimisympäristönä.
Hallinnon tutkimus 1 / 2009, 62 - 70.       

Tenhunen Anu, Heikkilä Irene ja Keskinen Soili 2009. Oppimistyyli – pedagoginen keino
huomioida oppijan yksilöllisyyttä. Teoksessa Rönkkö Marja-Leena, Lepistö Jaana ja Kullas
Sampsa (toim.) Monialainen opettajuus. Kasvatuksellisia näkökulmia oppiaineisiin ja
aihekokonaisuuksiin.Uniprint Turku. 184-196. 

Silvennoinen Marika,  Paalumäki Anni ja Keskinen Soili 2009. Akateemisten naisjohtajien
kokemuksia työn ja perheen yhteensovittamisesta. Sähköinen julkaisu KeVer-verkkolehti.
8, 1. http://ojs.seamk.fi/index.php/kever/issue/current   

Piisi Marjo-Riitta ja Keskinen Soili 2009. Noviisiopettajan ensimmäiset työkokemukset alalla
pysymisen ja kehittymisen tukena. Teoksessa Rönkkö Marja-Leena, Lepistö Jaana ja Kullas
Sampsa (toim.) Monialainen opettajuus. Kasvatuksellisia näkökulmia oppiaineisiin ja
aihekokonaisuuksiin.Uniprint Turku. 212-228.  

Siltala Reijo, Alajääski Jarkko, Keskinen Soili ja Tenhunen Anu 2009. Opetusalan asiantuntijoiden
käsityksiä opettajan pedagogisesta innovatiivisuudesta. Aikuiskasvatus 2 /
2009, 93-103.  

Keskinen Soili, Siltala Reijo, Hakala Jenni ja Luoto Anna 2009. Opetuksen innovatiivisuus ja
innovaatiot rehtoreiden ja opettajien kuvaamana. Teoksessa Taatila Vesa (toim.)
Innovaatioiden lähteillä. Laurea-ammattikorkeakoulun julkaisusarja A:68, s. 76 – 108. 

Keskinen Soili ja Rehnbäck Katriina 2009. Opettajankouluttajien alaistaidot – yhteisöllisyyttä
vai ammattiosaamista?. Artikkeli teoksessa Kyösti Kurtakko, Jorma Leinonen ja Mikko
Pehkonen (toim.) Opettajaksi kehittyminen, hyvinvointi ja oppimisen strategiat. Juhlakirja
Raimo Rajala 60 vuotta. Lapin yliopiston kasvatustieteellisiä julkaisuja 19, 72 -83. 

Minna Riikilä-Lahtinen ja Soili Keskinen 2009. Kehityskeskustelut koulun johtamisen ja
kehittämisen välineenä. Artikkeli teoksessa Kristiina Huhtanen ja Soili Keskinen (toim.)
Rehtorius  peliäkö? OKKA-säätiö. Saarijärven Offset Oy, Saarijärvi. 60 – 73.  

Koskinen Eeva-Mari ja Keskinen Soili 2009. Varjostus opettajana kehittymisen ja
kouluyhteisön kehittämisen menetelmänä. Artikkeli teoksessa Kristiina Huhtanen ja Soili
Keskinen (toim.)  Rehtorius  peliäkö? OKKA-säätiö. Saarijärven Offset Oy, Saarijärvi. 97 –
122.  

Tissari Henna, Tahvanainen Elina ja Keskinen Soili 2009. Uuden opettajan perehdyttäminen.
Artikkeli teoksessa Kristiina Huhtanen ja Soili Keskinen (toim.)  Rehtorius  peliäkö? OKKA-
säätiö. Saarijärven Offset Oy, Saarijärvi. 189 – 222. 

Tenhunen Anu, Siltala Reijo ja Keskinen Soili 2009. Innovatiivisuuden käsite kansainvälisessä
kasvatustieteellisessä tutkimuksessa ja suomalaisten opetusalan asiantuntijoiden käsityksissä.
Artikkeli teoksessa Henna Heinilä, Pekka Kalli ja Kaarina Ranne (toim.) Tutkiva oppiminen ja
pedagoginen asiantuntijuus. Tampereen ammattikorkeakoulun julkaisuja Sarja A. Tutkimuksia
15,  17 – 31.  

Malmi, Kimmo, Tenhunen Anu, Keskinen Soili ja Siltala Reijo 2009. Aloittelevien ja
asiantuntijaopettajien käsityksiä innovatiivisesta opettamisesta. Teoksessa Tenhunen Anu,
Keskinen Soili ja Siltala Reijo (toim.) Opetuksen innovaatiot ja innovatiivisuus opetuksessa.
Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja. Työ ja yrittäjyys 41/2009, s. 13 – 23. 

Hakala Mari, Siltala Reijo, Tenhunen Anu ja Keskinen Soili 2009. Innovatiivisuus ja
yhteistoiminnallinen oppiminen kasvatus- ja opetusalan asiantuntijoiden käsityksissä.
Teoksessa Tenhunen Anu, Keskinen Soili ja Siltala Reijo (toim.) Opetuksen innovaatiot ja
innovatiivisuus opetuksessa. Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja. Työ ja yrittäjyys
41/2009, s. 24 – 41. 

Keskinen Soili 2009. Innovatiivisuuden organisatorisia edellytyksiä. Teoksessa Tenhunen
Anu, Keskinen Soili ja Siltala Reijo (toim.) Opetuksen innovaatiot ja innovatiivisuus
opetuksessa. Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja. Työ ja yrittäjyys 41/2009, s. 61 – 70.

Koivisto Samuli, Vähätalo Kaisa ja Keskinen Soili 2009. Jaettu johtajuus innovatiivisuuden ja
innovaatioiden edellytyksenä koulussa. Teoksessa Tenhunen Anu, Keskinen Soili ja Siltala
Reijo (toim.) Opetuksen innovaatiot ja innovatiivisuus opetuksessa. Työ- ja
elinkeinoministeriön julkaisuja. Työ ja yrittäjyys 41/2009, s. 82 – 99.  

Keskinen Soili 2009.Vastaväittäjä väittelijän tukena, turvana vai tuomiona? Artikkeli
teoksessa Määttä Kaarina (toim.) Väitöskirjan lumo. Tohtoriksi valmistumisen vaiheet sekä
sen tuki ja ohjaus. Lapin yliopistokustannus. Tampere. s. 252 – 259.

Paalumäki Anni, Silvennoinen Marika ja Keskinen Soili 2009. Naiset akateemisina
esimiehinä. Työn, perheen ja muutosten paineissa Turun yliopistossa ja Turun
kauppakorkeakoulussa. Turun yliopisto. Rehtorinviraston julkaisusarja 1/2009. 82 s.  

Huhtanen Kristiina ja Keskinen Soili (toim.) 2009. Rehtorius peliäkö? Okka-säätiön
julkaisuja. Saarijärven Offset Oy, Saarijärvi. 262 s.     

Keskinen Soili 2009. Kuinka tehdä asiantuntijoista johtajia? Kirja-arviointi Vesa Ristikankaan,
Tapio Aaltosen ja Eeva Pitkäsen teoksesta Asiantuntijasta esimies.  Psykologia 5-6/2009, 446-447.

JULKAISULUETTELO 2008

Siltala, R., Keskinen, S., *Suomala, J. ja *Taatila, V. 2008. Yhteistoiminnallinen oppiminen yrityksen innovaatioprosessissa. Työelämän tutkimus 1, 44-55. [ c ]

*Matsumoto, M., *Aoki, K., Keskinen, S., *Suzuki, M., *Nagai, M., Merisuo-Storm, T., *Numminen, S. ja *Matsumoto, H. 2008. Mental Health in Children: An  International Comparison Between Japan and Finland. Japanese. Journal of Child and Adolescent Psychiatry 49 (2 ) s. 184-195. (Japanese) [ C ]

Keskinen, S., Merisuo-Storm, T. ja *Numminen, S. 2008. School children´s Wellbeing in Finland and in Japan. Teoksessa Matsumoto, M. (edit.) ”What´s a psychoeducation supporting child care?” Esprit of modern. 493, 182-197. Shibundo. Tokyo. (Japanese) [ D ]

Keskinen, S. 2008. Ihmisten hyvä johtaminen. Artikkeli teoksessa Koponen, L. & Hopia, H. (toim.) Vetovoimainen terveydenhuolto. Hoitotyön vuosikirja. Sairaanhoitajaliitto, s. 131-145.  [ d ]

Keskinen, S. (toim.) 2008. Työnohjaus – Mitä, missä, milloin? Turun yliopiston täydennyskoulutuskeskuksen julkaisuja B 23. 279 s. [ h ]

Rehnbäck, K. & Keskinen, S. 2008. Toimiva esimies-alaissuhde on erityinen resurssi työntekijälle. Hallinto 1/2008, 18-19.  [ f ]

Keskinen, S. & Rehnbäck, K. 2008. Taitava alainen osaa vastata esimiehen ”tanssiinkutsuun”. Lastentarha 1/2008, s. 56-59. [ f ]

Keskinen, S. 2008. Ilman alaistaitoja ei ole esimiestaitoja. Aurora, kolumni, 1/2008, s. 18. [ i ]

Keskinen, S.. 2008. Alaistaidoilla työhyvivointia. Kolumni. Sanomia -lehti. 2/2008, 6. [ i ]

Keskinen, S. 2008. Työkaluja esimiehenä kehittymiseksi. Kirja-arviointi Tarja Nummelinin kirjasta: Keskusteleva esimiestyö. Psykologia 4 / 2008, 311-313. [ i ]

Siltala, R., Tenhunen, A., Keskinen, S., Alajääski, J., *Taatila, V. ja *Suomala, J. 2008. The educational professionals´views of teachers´innovativity. In International Conference of Education, Research and Innovation. Madrid 17.-19.11.2008  [ D ]

JULKAISULUETTELO 2007

Alaistaidot valtionhallinnossa-tutkimushanke 1.9.2007-31.12.2008
Vastuuhenkilö: Soili Keskinen
Tutkija: PsM Katriina  Rehnbäck
Valtion työsuojelurahaston rahoittamassa tutkimushankkeessa tutkitaan alaistaitoja ja esimiestyötä valtionhallinnossa. Tavoitteena on mm. määritellä alaistaidon sisältöä ja tarkastella työntekijän attribuutioiden vaikutusta hänen tapaansa arvioida esimiestyötä. Avainsanat: alaistaidot, esimiestaidot, epäonnistumisattribuutiot.

Keskinen, S. & *Paalumäki, A. 2007: Esimieskoulutuksen tarve ja motiivit akateemisessa
työympäristössä. Helsingin yliopiston hallinnon julkaisuja 39. 

Keskinen, S. & *Paalumäki, A. 2007: Mentorointi akateemisen työn tukena. Mentorin ja
aktorin työkirja 2. Rehtorinviraston julkaisusarja 3. Turun yliopisto. 

Keskinen, S. 2007: Alaistaidot, ei alamaisuutta, vaan vastuullista vaikuttamista, esimiehen tuella.
Työkyvystä työhyvinvointiin. Tykyhelmi. Kuopion yliopisto, Koulutus- ja kehittämiskeskus, s. 18 - 19.

Keskinen, S. 2007: Esimiestyö on tunnetyötä. Artikkeli teoksessa: Työkirja. Romana
Managementin professorineuvoston ajatuksia työstä ja tekijöistä vuosilta 1999-2007. s. 16 – 21.

Keskinen, S. 2007: Alaistaito – ei alistumista, vaan vastuullista vaikuttamista. Artikkeli
teoksessa: Työkirja. Romana Managementin professorineuvoston ajatuksia työstä ja tekijöistä
vuosilta 1999-2007. s. 43 – 46.  

Keskinen, S. 2007: Naisena ja johtajana. Artikkeli teoksessa: Työkirja. Romana
Managementin professorineuvoston ajatuksia työstä ja tekijöistä vuosilta 1999-2007. s. 60 – 62.

Keskinen, S. 2007: Uupujan ura. Artikkeli teoksessa: Työkirja. Romana  Managementin
professorineuvoston ajatuksia työstä ja tekijöistä vuosilta 1999-2007. s. 67 – 70. 

Keskinen, S. 2007: Ilosta töihin vai työstä iloa? Artikkeli teoksessa: Työkirja. Romana
Managementin professorineuvoston ajatuksia työstä ja tekijöistä vuosilta 1999-2007. s. 94 – 96. 

Keskinen, S. 2007: Muutoksen matkassa vai mutkassa? Artikkeli teoksessa: Työkirja.
Romana Managementin professorineuvoston ajatuksia työstä ja tekijöistä vuosilta 1999-2007.
s. 112 – 114. 

Keskinen, S. 2007:  Alaistaidot ja esimiestaidot toistensa täydentäjinä ja menestyksen
edellytyksinä. Uusi Insinööri –lehti, kolumni, 11/2007, s. 8. 

Keskinen, S. 2007: Yliopistorehtorin työ on vetämistä ja kiskomista, pokkaamista ja päättämistä.
Kirja-arviointi Jorma Sipilän kirjasta: Valta yliopistossa. Psykologia 6 / 2007, s. 487 – 489.  [  i  ]

*Nagai, M., *Aoki, K., *Matsumoto, M. & Keskinen, S. 2007: The International Comparison of the Mental Health for Children – the Comparison between Japan and Finland. (Japanese) Raportissa *Aoki, K. (ed.) The development of an assessment tool for delinquency and mental health in school communities and the application in clinical situations. Japan society for the promotion of Science, Study Report 19 / 3, 27 – 39. 

Rehnbäck, K. & Keskinen, S. 2007: Alaistaitokoulutuksella kehitetään johtajuutta.  AKK Forum, Ammatillisen aikuiskoulutuksen yritysasiakaslehti 1/2007, 14-17. 

Siltala, R., *Suomala, J., *Taatila, V. & Keskinen, S. 2007: Cooperative Learning in  Finland and in California during the innovation process. In Andriessen D. Intellectual  Capital. ICCongress. Haarlem. Sähköinen julkaisu. 

*Talvo, S.  & Keskinen, S.  2007: Muutoksen mahdollisuudet koulussa – esimerkkinä ”Taiteen siivin oppimaan” –hanke. Artikkeli teoksessa Suvanto, M., Halme, J. & Leväniemi, S. (toim.) Yrittäjyyskasvatus kouluissa. Turun yliopisto, Rauman opettajankoulutuslaitos. 41 -58. 

 

JULKAISULUETTELO 2006

*Taatila Vesa, *Suomala Jyrki, Siltala Reijo ja Keskinen Soili 2006: Framework to study the social innovation networks. European Journal of Innovation Management.  9 (3) : 312-326.  

*Herranen Mervi & Keskinen Soili 2006: Akateemisen johtamisen kehittäminen – tavoitteena
  yhteisöllisyys ja johtamisosaaminen. Turun yliopiston rehtorinviraston julkaisusarja 2. 44 s. 

Keskinen Soili 2006: Tutkimus alaistaidoista kunnissa. Kunnallisalan kehittämissäätiön tutkimusjulkaisut, no 49. www.polemiikki.fi, verkkojulkaisut.

*Rehnbäck Katriina ja Keskinen Soili 2006: Alaistaidot ovat olennainen osa työhyvinvointia. Artikkeli Turun Sanomien vieraskynäpalstalla 24.3.2006. 

Keskinen Soili 2006: Työnohjaus, sparraus, mentorointi ja coaching esimiestyössä. Osviitta, 3, 32-37.

Keskinen Soili 2006: Viisas esimies ansaitsee hyvät alaiset ja sitoutuneet alaiset odottavat esimieheltään osaamista. Dementiauutiset, 3, 16 - 18. 

*Suomala Jyrki, *Taatila Vesa, Siltala Reijo ja Keskinen Soili 2006: Chance Discovery as a First Step to Economic Innovation. CogSci/ICCS 2006. Sheraton Vancouver Wall Centre, Vancouver, Canada. pp. 2204-2209. 

*Matsumoto Mariko, *Aoki Kikuyo, Keskinen Soili, *Suzuki Mikie, *Nagai Misuzu ja
*Matsumoto Hideo 2006: Mental Health in Children: An International Comparison between Japan
 and Finland. Proceedings in Congress of Japanese psychological Association 70 th Annual  Meeting, Kyushu University, 3 -5.10.2006, pp. 102.


JULKAISULUETTELO 2005

Referee -julkaisut

Suomala Jyrki, Taatila Vesa, Siltala Reijo & Keskinen Soili: Liiketalousinnovaation keksiminen on myös kognitiivinen prosessi. Aikuiskasvatus 25 (3), 180-190, 2005.

Angle Susanna, Keskinen Soili, Lapinleimu Helena, Helenius Hans, Raittinen Päivi, Rönnemaa Tapio & Simell Olli: Weight gain since infancy and prepubertal body dissatisfaction.  Arch Pediatr Adolesc Med/vol. 159, June 7, 567-571, 2005.

Senvall Nora, Keskinen Soili & Keskinen Esko: Johtaminen työntekijöiden arvioimana ja esimiehen itsearvioimana päiväkotityössä. Aikuiskasvatus 25 (4), 281-287, 2005.

Muut julkaisut

Keskinen Soili: Yliopisto-opettaja ryhmän opettajana. Artikkeli teoksessa Merisuo-Storm Tuula & Soininen Marjaana (toim.). Opettajuuden jäljillä. Varhaiskasvatuksesta aikuiskasvatukseen. Turun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan julkaisuja  B 74, 267 – 279. Painosalama Oy,  Turku 2005.
 
Pikkuvirta Rakel & Keskinen Soili: Luokkahuoneen sukupuoliroolit opetusdiskurssissa. Artikkeli teoksessa  Merisuo-Storm Tuula & Soininen Marjaana (toim.). Opettajuuden jäljillä. Varhaiskasvatuksesta aikuiskasvatukseen. Turun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan julkaisuja  B:74, 183 – 208. Painosalama Oy, Turku 2005.

Levomäki Tiina & Keskinen Soili: Mies- ja naislastentarhanopettajien keinot hallita lapsiryhmän  tyttöjä ja poikia.  Artikkeli teoksessa Merisuo-Storm Tuula & Soininen Marjaana (toim.). Opettajuuden jäljillä. Varhaiskasvatuksesta aikuiskasvatukseen. Turun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan julkaisuja  B:74, 117 – 139. Painosalama Oy, Turku 2005.

Keskinen Soili, Lepistö Outi & Keskinen Esko: Yliopisto-opettajan identiteetti. Teoksessa Aittola Helena & Ylijoki Oili-Helena (toim.) Tulosohjattua autonomiaa. Akateemisen työn muuttuvat käytännöt.Gaudeamus. Helsinki 2005, 67-83.

Heikintalo Tuire & Keskinen Soili: Kilpailu kuudesluokkalaisten ja lukiolaisten  kokemana. Teoksessa Keskinen Soili (toim.) Valta, kilpailu ja kiusaaminen koulussa. Okka-säätiön vuosikirja. Saarijärven Offset Oy, Saarijärvi 2005, 66-119.

Rantala Tiina & Keskinen Soili: ”Ei meidän koulussa… eihän?” Opettajat oppilaiden kiusaamina. Teoksessa Keskinen Soili (toim.) Valta, kilpailu ja kiusaaminen koulussa. Okka-säätiön vuosikirja. Saarijärven Offset Oy, Saarijärvi 2005, 120-160.

Eväsoja Heli & Keskinen Soili: Opettaja auktoriteettina ja vallan käyttäjänä. Teoksessa Keskinen Soili (toim.) Valta, kilpailu ja kiusaaminen koulussa. Okka- säätiön vuosikirja Saarijärven Offset Oy, Saarijärvi 2005, 12-65.

Keskinen Soili & Senvall Nora:  Miten esimies voi edistää työyhteisön oppimista akateemisessa toimintaympäristössä? Artikkeli Joensuun kasvatustieteen päivien (25.-verkkojulkaisussa:  Havu-Nuutinen, Sari & Heiskanen, Mari (toim.) Yhtenäistyvät ja  erilaistuvat  polut oppimisen ja koulutuksen eri vaiheissa, 2005,  s. 245-255,  http://joypub.joensuu.fi/publications/other_publications/kasvtied_paivat/

Siltala Reijo, Suomala Jyrki, Keskinen Soili & Taatila Vesa: Yritysmaailman asiantuntijoiden näkemyksiä innovaatioista. Artikkeli Joensuun kasvatustieteen päivien (25.-26.11.2004) verkkojulkaisussa: Havu-Nuutinen, Sari & Heiskanen, Mari (toim.) Yhtenäistyvät ja erilaistuvat polut oppimisen ja koulutuksen eri vaiheissa, 2005, s. 276-282, http://joypub.joensuu.fi/publications/other_publications/kasvtied_paivat/

Keskinen Soili: Kehityskeskustelu yliopistokäytössä. Artikkeli raportissa: Keskinen Soili & Keskinen Esko (toim.) Kehitystä ja keskustelua – Kehityskeskustelun mahdollisuudet yliopistotyössä. Turun yliopiston rehtorinviraston sarja 2 / 2005, 3 – 10.

Suomala Jyrki, Taatila Vesa, Siltala Reijo & Keskinen Soili: Salapoliisimetodologia innovaatiotutkimuksen stretagisena valintana. Artikkeli teoksessa Jokivuori Pertti (toim.) Sosiaalisen pääoman kentät. Minerva Kustannus oy: Jyväskylä 2005, 359-377.

Marjaana Nyström & Keskinen Soili: ”Aitii, tuo mun nalle” – Winnicotin ja muiden näkemyksiä siirtymäobjektista ja sen käytöstä. Artikkeli teoksessa Parkkinen Terttu & Keskinen Soili (toim.) Lapsen sosiaalisen kehityksen moninaisuus. Turun ammattikorkeakoulun oppimateriaaleja 21, 2005, 56 – 73.

Leppänen Heidi, Keskinen Soili, Angle Susanna & Keskinen Esko: Esikoululaisten  kehonkokokäsitys ja tyytyväisyys omaan painoon. Artikkeli teoksessa Parkkinen Terttu & Keskinen Soili (toim.) Lapsen sosiaalisen kehityksen moninaisuus. Turun  ammattikorkeakoulun oppimateriaaleja 21, 2005, 74 – 94.

Keiski-Salonen Irja, Keskinen Soili & Keskinen Esko: Temperamentin yhteys psykosomaattiseen oireiluun varhaislapsuudessa. Artikkeli teoksessa Parkkinen Terttu &  Keskinen Soili (toim.) Lapsen sosiaalisen kehityksen moninaisuus. Turun  ammattikorkeakoulun oppimateriaaleja 21, 2005, 95 – 116.

Keskinen Soili: Akateemisten johtajien avaintehtävät, toimintaympäristö ja työnohjaus. Artikkeli teoksessa Soili Keskinen, Leila Leimala & Anneli Romana (toim.) Työnohjaus. sparraus ja coaching esimiestyössä. Turun yliopiston täydennyskoulutuskeskuksen julkaisuja B:20. 2005, s. 121 – 129.

Keskinen Soili & Keskinen Esko (toim.): Kehitystä ja keskustelua – Kehityskeskustelun mahdollisuudet yliopistotyössä. Turun yliopiston rehtorinvirasto sarja 2 / 2005. 82 s.

Keskinen Soili: Mentorin ja aktorin työkirja. Mentorointiohjelma 2005-2006. Turun yliopiston rehtorinviraston julkaisusarja 1 / 2005. 28 s.

Rehnbäck Katriina & Keskinen Soili: Työhyvinvointia alaistaidoilla ja esimiestyön hallinnalla. Kuntayö kunnossa. Kuntien eläkevakuutus. Helsinki 2005. 29 s.

Keskinen Soili (toim) Valta, kiusaaminen ja kilpailu opettajan työssä. Okka-Säätiön vuosikirja. Saarijärven Offset Oy, Saarijärvi 2005, 160 s.

Keskinen Soili: Alaistaito - Luottamus, sitoutuminen ja sopimus. Kunnallisalan kehittämissäätiön Polemia-sarjan julkaisu no 59. 2005. Pole-Kuntatieto Oy. Vammalan kirjapaino. Vammala. 89 s.

Parkkinen Terttu & Keskinen Soili (toim.) Lapsen sosiaalisen kehityksen moninaisuus. Turun ammattikorkeakoulun oppimateriaaleja 21, 2005. Turku. 116 s.

Keskinen Soili, Leimala Leila ja Romana Anneli (toim.) Työnohjaus, sparraus ja coaching esimiestyössä. Turun yliopiston täydennyskoulutuskeskuksen julkaisuja B:20. 2005. 180 sivua.

Keskinen Soili: Alaistaito ei ole alamaisuutta vaan itsenäistä vastuullisuutta. Artikkeli Kuntatyö kunnossa –uutiskirje 1 / 2005. http://www.keva.fi/Table pict/cid3/Info text/id4247/Keskinen alaistaito 180205.pdf

Shimoda Hiroko & Keskinen Soili: The interdependence /independence and gender identity in Japanese and Finnish university students. Artikkeli proceedings –julkaisussa Japan Psychological Association Congress 69th, 10.-12.9.2005, Keio University. (Japanese).


JULKAISULUETTELO 2004

Keskinen, S. 2004: Työntekijät osallisina johtajuuden onnistumisessa. Teoksessa: *Mietola, R. & *Outinen, H. (toim.) Kulttuurit, erilaisuus ja kohtaamiset. Kasvatustieteen päivien 2003 julkaisu. http://www.helsinki.fi/ktl/julkaisut/ktp-2003/, s. 462-471.

Keskinen, S. 2004: Feminiinisyyden rakentuminen japanilaisessa kasvatuskulttuurissa. Teoksess: *Konttinen, A. & *Jalagin, S. (toim.) Japanilainen nainen – Kuvissa ja kuvien takana. Suomen Japanin instituutti. Vastapaino. Tampere 2004. s.219 - 246.

Keskinen, S. & *Virjonen, H. (toim.) Vanhemmuuden ja lapsen kasvun tukeminen päivähoidossa. Tammi. Helsinki. 2004. 232 s.

Keskinen, S.2004: Akateemiseen johtamiseen valmentautumista – miksi, miten ja milloin? Yliopistotiedot. Turun yliopiston henkilöstölehti 2 / 2004 (5.3.2004), s. 12 – 13.

Keskinen, S. 2004: Mitä järkeä on ammatti-ihmisen kouluttautua? TYVI. Turun yliopiston Henkilökuntayhdistys ryn jäsenlehti. 1/ 2004, 5s.

Keskinen, S. 2004: Kehityskeskustelu kehittää, rohkaisee ja antaa suuntaa. Universitas, Yliopistojen ja tutkimusalan henkilöstöliitto YHL ry:n jäsenlehti. 2 / 2004, 8-9.

Keskinen, S. *Leimala, L. & *Romana, A.2004: Narratiivinen työote työyhteisötyönohjauksessa. Osviitta. Suomen Työnohjaajat ry:n jäsenlehti. 2004, 3, s. 4 – 8.

*Keskumäki, N. *Lepistö, L. & Keskinen, S.2004: ”Draama on pop!” pedagoginen draama opetuksessa. Turun yliopisto. Rauman opettajankoulutuslaitos. Oppimateriaali 2004., 55 s.

*Romana, A., Keskinen, S. & Keskinen, E.2004: Oikeudenmukainen johtaminen – arjen kokemuksia ja menetelmiä. Kuntien eläkevakuutus. Tutkimusraportti. Helsinki 2004, 38 s.

*Räsänen, M., Keskinen, S., Niinikoski, H., Heino, T., Simell, O., Rönnemaa, T., Helenius, H. & Viikari, J.2004: Impact of nutrition counselling on nutrition knowledge and nutrient intake of 7- to 9- y- old children in an atherosclerosis prevention project. European Journal of Clinical Nutrition, 2004, 58, pp.162 - 172.

Saarilehto, S., Lapinleimu, H., Keskinen, S., Helenius, H., Talvia, S. & Simell, O.2004: Growth, energy intake, and meal pattern in five-year-old children considered as poor eaters. Journal of Pediatrics 2004, 144, pp. 363-367.

*Shimoda, H. & Keskinen, S. 2004: Ideal gender identity related to parent images and locus of control: Jungian and social learning perspectives. Psychological Reports 2004, 94, pp. 1187-1201.

*Shimoda, H. & Keskinen, S. 2004: Future life plan and gender identity among Japanese and Finnish students. Artikkeli proceedings –julkaisussa Japan Association Congress 68. Kandai 12. – 14.9. 2004. (Japanese)


JULKAISULUETTELO 2003

*Pere, V., *Riihiviita, E. & Keskinen, S. 2003: Väsymys ja sen yhteys kouluruokailuun ja nukkumistottumuksiin peruskoulun kuudesluokkalaisilla. Suomen Lääkärilehti, 40/2003, vsk. 58, 3987-3991.

Saarilehto, S., Lapinleimu, H., Keskinen, S., Helenius, H. & Simell, O. 2003: Body Satisfaction in 8-Year-Old Children after Long-term Dietary Couseling in a Prospective Randomized Atherosclerosis Prevention Trial. Archives Pediatric Adolescense Medisine, vol 157, Aug 2003, pp. 753 – 758.

*Räsänen, M., Niinikoski, H., Keskinen, S., Helenius, H., Talvia, S., Rönnemaa, T., Viikari, J. & Simell, O. 2003: Parental nutrition knowledge and nutrient intake in an atherosclerosis prevention project: the impact of child-targeted nutrition counselling. Appetite 2003, 41, pp. 69-77.

Keskinen, S. 2003: Päivähoito hyväksi tytöille ja pojille? Teoksessa: *Sinkkonen, J. (toim.) Pesästä lentoon. Kirja lapsen kehityksestä kasvattajille. WSOY. Helsinki 2003. s. 218 – 237.

Keskinen, S. 2003: Opettajankouluttajien kokemuksia työstään, työolosuhteistaan ja työkyvystään vuosina 1999 ja 2002. Teoksessa: *Sinevaara-Niskanen, H. & *Rajala, R. (toim.) Kasvatuksen yhteisöt – uupumusta, häirintää vai yhteisöllistä kasvua? Kasvatustieteen päivien 2002 julkaisu. Lapin yliopiston kasvatustieteellisiä julkaisuja 2. Rovaniemi 2003. Verkkojulkaisuna osoitteessa http://ktk.urova.fi/kasvatuspaivat.

Keskinen, S. 2003: Yliopistouralla etenemisestä. Teoksessa: Keskinen, S.& Valenius, J. toim.) Tasa-arvo Turun yliopistossa? Turun yliopiston rehtorinviraston julkaisusarja 1 / 2003, s. 80 – 103.

Keskinen, S. 2003: Henkilökunnan kokemuksia tasa-arvosta ja syrjinnästä Turun yliopistossa. Teoksessa: Keskinen, S. & Valenius, J. (toim.) Tasa-arvo Turun yliopistossa? Turun yliopiston rehtorinviraston julkaisusarja 1 / 2003, s. 10 – 19.

Keskinen, S.& Valenius, J. (toim.) 2003: Tasa-arvo Turun yliopistossa? Turun yliopiston rehtorinviraston julkaisusarja raportti 1 /2003.

*Riihiviita, E., *Pere, V. & Keskinen, S. 2003: Oppilaiden väsymykseen on tartuttava. Opettaja 19 / 2003, s. 20 – 21.

Keskinen, S. 2003: Attribuutioteoria ja työnohjaus. Osviitta, Suomen Työnohjaajat ry:n jäsenlehti, 4 / 2003, s. 4 – 8 .

Keskinen, S. 2003: Tasa-arvo ja työyhteisön toimivuus yliopistossa. Universitas, Yliopistojen ja tutkimusalan henkilöstöliitto YHL ry:n jäsenlehti. 6 / 2003, s. 11 – 13.

*Shimoda, H. & Keskinen, S. 2003: Social support between Japanese and Finnish university Students. preceedings- in: Japan psychological Association’s Congress 67. Tokio 13. – 15.9.2003


JULKAISULUETTELO 2002

Kaartinen, J. & Keskinen, S. 2002: Esimies-alais -kehityskeskustelun toteuttaminen akateemisessa työympäristössä. 2002. Artikkeli raportissa Keskinen, S.& Keskinen, E.(toim.) Kehityskeskustelu yliopistoyhteisössä. Turun yliopisto. Rehtoriviraston julkaisusarja 1 / 2002. S. 39 - 54.

Keskinen, S. 2002:Perhepäivähoitajan työssä jaksaminen ja jaksamisen keinot. 2002.Teoksessa Alho-Kivi, H.& Keskinen, S.(toim.).Kodissa vaan ei kotona.Tammi.Vammalan Kirjapaino Oy. s. 146 - 156.

Keskinen, S. (toim)2002: Työelämän vaatimukset ja työnohjauksen mahdollisuudet.Turun yliopiston täydennyskoulutuskeskuksen julkaisuja B:15. 2002. Painosalama Oy, Turku. 275 s.

Keskinen, S.& Keskinen, E. (toim.) 2002: Kehityskeskustelu yliopistoyhteisössä. Turun Yliopisto. Rehtorinviraston julkaisusarja 1 / 2002. Digipaino. Turku. 54 s.

Alho-Kivi, H.& Keskinen, S. (toim.)2002 : Kodissa vaan ei kotona. Perhepäivähoito varhaiskasvatuksen oppimisympäristönä. Tammi. Vammalan kirjapaino Oy. 229 s.

Keskinen, S.2002 : Japanin rehtorit opettajien ja koulukomitean puristuksessa. Opettaja 24-25/ 2002, s. 56 - 58.

Keskinen, S.2002: Japanilaiset lastentarhanopettajat viihtyvät ja väsyvät työssään. Lastentarha 4 / 2002, s. 50 - 53.

Keskinen, S.2002: Sofia, Suomi, nöyryys ja vaatimattomuus - Yrjö Sakari Yrjö-Koskisen kasvatusajattelun aineksia. Sukuyhdistys Forsman - Koskimies - Yrjö-Koskinen ry:n Sukuviesti no 63, huhtikuu 2002, 6 - 11.

Räsänen, M.,Lehtinen, J-C., Niinikoski, H., Keskinen, S., Ruottinen, S., Salminen, M., Rönnemaa, T., Viikari, J. & Simell, O. 2002: Dietary patterns and nutrient intakes of 7-year-old children taking part in an atherosclerosis prevention project in Finland.Journal of the American dietic association, vol. 102, no 4, April 2002, 518-524.

*Shimoda, H. & Keskinen, S.2002: The difference of the effect of the locus of control toward gender identity between Japanese and Finnish students. Of Congress of Japanese psychological association. 25 - 27.9.2002. Hiroshima. 1034.

Alho-Kivi, H. & Keskinen, S. (toim.) 2002: Kodissa vaan ei kotona. Perhepäivähoito varhaiskasvatuksen oppimisympäristönä. Helsinki: Tammi. 228 s. [g]

Kaartinen , J. & Keskinen, S. 2002: Esimies-alais –kehityskeskustelun toteuttaminen akateemisessa työympäristössä. Teoksessa: Keskinen, S. & Keskinen, E.(toim.) Kehityskeskustelu yliopistoyhteisössä. Turun yliopisto. Rehtoriviraston julkaisusarja 1 / 2002. S. 39 – 54. [i]

Keskinen, S. 2002: Perhepäivähoitajan työssä jaksaminen ja jaksamisen keinot.Teoksessa: Alho-Kivi, H. & Keskinen, S. (toim.) . Kodissa vaan ei kotona. Tammi, Helsinki. s. 146 – 156. [i]

Keskinen, S. 2002: (toim.) Työelämän vaatimukset ja työnohjauksen mahdollisuudet. Turun yliopiston täydennyskoulutuskeskuksen julkaisuja B:15. 275 s. [g]

Keskinen, S. & Keskinen, E. 2002: (toim.) Kehityskeskustelu yliopistoyhteisössä. Turun Yliopisto. Rehtorinviraston julkaisusarja 1 / 2002. 54 s. [g]

Keskinen, S. 2002: Japanin rehtorit opettajien ja koulukomitean puristuksessa. Opettaja 2002 (24-25):
56 – 58. [i]

Keskinen, S. 2002: Japanilaiset lastentarhanopettajat viihtyvät ja väsyvät työssään. Lastentarha 4 / 2002, s. 50 – 53. [i]

Keskinen, S. 2002: Sofia, Suomi, nöyryys ja vaatimattomuus – Yrjö Sakari Yrjö-Koskisen kasvatusajattelun aineksia. Sukuyhdistys Forsman – Koskimies – Yrjö-Koskinen ry:n Sukuviesti no 63, 6 – 11. [i]

Räsänen, M., Lehtinen, Jan-Christian, Niinikoski, H., Keskinen, S.,Ruottinen, S., Salminen, M., Rönnemaa, T., Viikari, J. & Simell, O. 2002: Dietary patterns and nutrient intakes of 7-year-old children taking part in an atherosclerosis prevention project in Finland. Journal of the American dietic association, 102(4) : 518 – 524.

*Shimoda, H. & Keskinen, S. 2002: The difference of the effect of the locus of control toward gender identity between Japanese and Finnish students. Proceedings of Congress of Japanese psychological association. 25 – 27.9.2002. Hiroshima. 1034 p. [D] JULKAISULUETTELO 2000

*Haapamäki, J., *Kaipio, K., Keskinen, S., *Uuusitalo, I. & *Kuoksa, M. 2000. Yhteisö kasvattaa. Tammi, Tammer-Paino Oy, Tampere. 172 s. [g]

Keskinen, S. & Hopearuoho-Saajala, K. 2000. Pienen lapsen sopeutuminen päivähoidon aloittamiseen. Suomen lääkärilehti 11/2000, 1223-1226. [c]

Keskinen, S., Hopearuoho-Saajala, K. & *Virtanen, N. 2000. Miten lastentarhanopettajaksi opiskelevat perustelevat toimintaansa kun lapsella on käytösongelma? Lastentarha, varhaiskasvatuksen ammattilehti 2000, 4, 14 - 17. [e]

Keskinen, S. & Marttila, O. 2000. Tyky - Miten yliopistoyhteisössä voidaan? Turun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan työkykykartoitus. Turun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunta. Julkaisusarja C:11, 2000. [c]

Keskinen, S. 2000. Henkilökunnan hyvinvointi lasten oppimisympäristön laatuna. Artikkeli raportissa Tähtinen, E. (toim.) Lastentarhatyö 100 vuotta Turussa. Turun sosiaalikeskuksen raportteja 4 B, 24 – 32. [d]

Keskinen, S. 2000. Opiskelijoiden osallisuus opetuksen suunnittelussa ja toteutuksessa. Artikkeli teoksessa Honkimäki, S. & Jalkanen, H. (toim.) Innovatiivinen yliopisto? Koulutuksen tutkimuslaitos, Jyväskylän ylipisto. Jyväskylän yliopistopaino, 225-236. [d]

Keskinen, S. 2000 Toimintakulttuuri, yhteistyö ja jaksaminen päivähoidossa. Artikkeli teoksessa Haapamäki, J., Kaipio K., Keskinen S., Uusitalo I. & Kuoksa, M. Yhteisö kasvattaa. Tammi, 138-172. [e]

*Virtanen, N. & Keskinen, S. 2000. Yrittäjän muotokuva. Turun aluetyöterveyslaitos, raportti 15. [e]


JULKAISULUETTELO 2001

Jalava Urpo, Keskinen Esko, Keskinen Soili & Tiuraniemi Juhani (toim.) Simulaatio- oppiminen henkilöstön kehittämisen välineenä. Turun yliopiston täydennyskoulutuskeskuksen julkaisuja A:83, 2001. 118 s.g

Keskinen Soili & Anttila Maaret (toim.) Uudet diagnoosit – lisääntyvät kasvun mahdollisuudet. Williamsin oireyhtymän ja Aspergerin syndrooman ilmeneminen kouluikäisillä. Oppimateriaalia 1:2001. Turun yliopisto, Rauman opettajankoulutuslaitos, Täydennyskoulutus. 133 s. g

Keskinen Soili: Yliopisto-opettajan monet roolit ja työnohjauksen mahdollisuudet. Psykologia 1-2/2001, 92 - 97. c

Keskinen Soili & (*)Virtanen Nana: Yrittäjän muotokuva - persoonallisuus, taitaminen ja tilannetekijät yhdessä. Aikuiskasvatus 2001, 2, 159 - 166. c

Keskinen Soili: Tytöksi ja pojaksi oppiminen. Artikkeli teoksessa Anttila, M., Laes, T., & Suomala, J. (toim.) Opettaja oppimassa. Tutkimustietoa opettajuudesta, oppimisesta ja opetuksesta. Turun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan julkaisuja B:69, 2001, 191-200. d

Keskinen Soili: Henkinen kuormittavuus. 2001. Artikkeli teoksessa Suurnäkki T. & Kajanne R. (toim.) Päivähoidon työsuojelu- ja kehittämisopas. Työturvallisuuskeskus, Helsinki, 62 – 70. e

Keskinen Soili: Simulaatiomenetelmällä työyhteisödynamiikan tuntemusta - Case-kuvaus tiimiorganisaation simuloinnista. 2001. Artikkeli teoksessa Jalava U., Keskinen E., Keskinen S.& Tiuraniemi J. (toim.). Simulaatio-oppiminen henkilöstön kehittämisen välineenä. Turun yliopiston täydennyskoulutuskeskuksen julkaisuja A:83, 19 - 43. e

Keskinen Soili: Onnistuuko ohjaus aktivoimaan opiskelijaa oman toimintansa reflektointiin? 2001. Artikkeli teoksessa Räkköläinen Mari & Uusitalo Ilkka (toim.) Työssäoppiminen ja ohjaus ammatillisissa oppilaitoksissa. Tammi. Pedagogia-sarja. Tampere. 137-142. e

Keskinen Soili: 2001.Tyky-toiminta ei ole vain jumppaa vaan myös työn organisointia. Acatiimi 2, 17 - 19. i

Keskinen Soili: Tytöt, pojat ja käden taidot. Tekstiiliopettaja 2 / 2001, 16 - 17. i

Räsänen Minna, Niinikoski Harri, Keskinen Soili, Tuominen Juhani, Simell Olli, Viikari Juhani & Rönnemaa Timo: Nutrition knowledge and food intake of seven-year-old children in an atherosclerosis prevention project with onset in infancy: the impact of child-targeted nutrition counselling given to the parents. European Journal of Clinical Nutrition, 2001, 55, 260-267.C

Saarilehto Susanna, Keskinen Soili, Lapinleimu Helena, Helenius Hans & Simell Olli: Connections between parental eating attitudes and children's meagre eating: questionnaire findings. Acta Pediatrica, 2001, 90, 333-338. C

(*)Shimoda Hiroko & Keskinen Soili: The difference of belief toward masculinity and femininity between Japanese and Finnish university students. Artikkeli proceedings -kirjassa. Japanese psychological association 65th society, Tsukuba University, 7. – 9.11.2001, 645. DPääsivulle / Main